Algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GerlachFransRecht geaccepteerde opdrachten.

2.     Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door GerlachFransRecht onder de voorwaarde dat haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

3.     GerlachFransRecht zal bij inschakelen van derden zo veel mogelijk van te voren overleggen met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GerlachFransRecht is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.     Bij verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft GerlachFransRecht het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de reeds gemaakte uren en kosten te voldoen. GerlachFransRecht zal dan haar medewerking verlenen aan overdracht aan een ander kantoor.

5.     Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren met het afgesproken uurtarief te vermenigvuldigen.

6.     De factuur dient binnen een termijn van 14 dagen voldaan te worden, te berekenen vanaf de datum van declaratie. Na die datum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is GerlachFransRecht gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen alsmede de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten die voor rekening van opdrachtgever zijn. GerlachFransRecht is bij gebreke van tijdelijke betaling gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van deze opschorting. GerlachFransRecht kan naast deze opschorting tevens overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso.

7.     GerlachFransRecht zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; GerlachFransRecht kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

8.     Op GerlachFransRecht rust geen verantwoordelijkheid onderzoek te verrichten naar de juistheid van gegevens of mededelingen verstrekt door de opdrachtgever om de opdracht uit te voeren. Als de gegevens niet tijdig worden versterkt heeft GerlachFransRecht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de vertraging voorvloeiend uit het niet tijdig verstrekken te factureren.

9.     GerlachFransRecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GerlachFransRecht is uitgegaan van onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.