Privacyverklaring GerlachFransRecht


GerlachFransRecht, gevestigd aan 't Kleefse 47, 6932 PA Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GerlachFransRecht

't Kleefse 47

6932 PA Westervoort

tel : +31 6 47094218 mail : info@gerlachfransrecht.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

GerlachFransRecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

GerlachFransRecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

GerlachFransRecht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaren van de persoonsgegevens

GerlachFransRecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om sommige wettelijke verplichtingen na te kunnen komen moeten de persoonsgegevens worden bewaard tijdens een bepaalde termijn. Voor de belastingdienst is de bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

GerlachFransRecht verkoopt geen gegevens door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GerlachFransRecht gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GerlachFransRecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar (zie contactgegevens).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen persoonsgegevens

GerlachFransRecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.