Economische omschakeling in Frankrijk, deel twee (Gepubliceerd op 07/07/2018)

Wetsvoorstel loi PACTE

In het artikel van 1 juli jl. besprak ik het eerste facet van het wetsvoorstel van de loi PACTE dat 18 juni jl. door de Franse minister van Economische Zaken in de ministerraad is gepresenteerd en in september door een speciale commissie van de “Assemblée nationale” zal worden bestudeerd.  

Het doel van deze wet is om de groei van ondernemingen te stimuleren en de waarde en winst beter te verdelen.

De wet PACTE heeft drie facetten:

-          Entreprises libérées (meer vrijheid voor ondernemingen)

-          Entreprises mieux financées et plus innovantes (beter gefinancierde en innovatievere ondernemingen)

-          Entreprises plus justes (billijkere ondernemingen)

In dit artikel behandel ik de hoofdlijnen van de doelstellingen van het tweede facet : beter gefinancierde en innovatievere ondernemingen.

Om de financiering van ondernemingen te verbeteren, zal de Franse regering onder andere maatregelen treffen om het spaar- en beleggingsstelsel te vereenvoudigen en te zorgen voor een betere besteding van de spaar- en beleggingsgelden van de Franse huishoudens ten behoeve van bedrijven.

Hiertoe zal het PEA PME (plan épargne action – beleggen in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven) hervormd worden. Het PEA PME heeft dezelfde belastingvoordelen als het PEA: de dividenden en/of rente zijn 5 jaar na de eerste storting belastingvrij.

Maar op dit moment wordt het PEA PME als te risicovol beschouwd waardoor weinig huishoudens hun spaargeld hieraan toevertrouwen. Het PEA PME bevat aandelen van bedrijven met minder dan 5000 werknemers en minder dan 1,5 miljoen euro omzet.

Omdat crowdfunding in Frankrijk steeds meer fondsen werft (+44%) zal het scala uitgebreid worden met aandelen die aangeboden worden via crowdfunding en obligaties met vaste rente en “minibons” (crowdlending) zullen opengesteld worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het PEA PME zal hierdoor crowdfunding en crowdlending tbv kleine en middelgrote bedrijven aanmoedigen maar in een voor investeerders beschermd kader.

De levensverzekeringEurocroissance” ( gekoppeld aan beleggingsproducten) zal tevens hervormd worden. De levensverzekering is in Frankrijk erg populair en heeft belastingvoordelen. Het meeste spaargeld van Franse huishoudens wordt in levensverzekeringen geïnvesteerd. 80% van de huishoudens hebben echter een levensverzekering die niet gekoppeld is aan beleggingsproducten omdat deze vorm risicovoller is. Het rendement van “fonds euro” is echter laag omdat de obligatierente laag is. De Franse regering wil de levensverzekering Eurocroissance aantrekkelijker maken zodat de belegging ten goede komt aan de financiering van bedrijven en voor de Franse huishoudens tevens meer voordelen biedt.

Op lange termijn (8 tot 20 jaar) wordt de investering in deze levensverzekering gegarandeerd (met aftrek van stortingskosten van 2 à 3 %). Een deel van het geïnvesteerde bedrag wordt belegd in weinig risicovolle producten en een (kleiner) deel wordt belegd in risicovolle producten met hoog rendement. Het totale rendement hangt af van de termijn van de investering en de proportie van de geïnvesteerde delen in risicovolle en minder risicovolle beleggingen. Het wordt ervaren als een gecompliceerd product.

Deze vorm van levensverzekering zal vereenvoudigd worden en overzichtelijker worden gemaakt door een uniform rendement voor alle investeerders weer te geven. Een investering op lange termijn zal meer rendement garanderen.

Het financieel centrum Parijs zal aantrekkelijker gemaakt worden voor buitenlandse financiële instellingen en hun werknemers door de regelgeving te vereenvoudigen en te harmoniseren met inachtneming van Europese normen.

-          De nog uit te betalen bonussen aan traders (bonussen voor risicovol investeren) zullen niet meer meegerekend worden in de ontslagpremie, dit zorgt voor betere transparantie voor financiële instellingen en ontmoedigt risicovol investeren.

-          Buitenlandse werknemers of bedrijfsleiders die de afgelopen 5 jaar geen fiscaal ingezetene waren in Frankrijk, een paar jaar in Frankrijk komen werken en hierdoor fiscaal ingezetene zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op belastingvoordelen (régime des impatriés). Deze werknemers betaalden echter wel sociale lasten voor de verplichte pensioensregeling. Er zal een mogelijkheid komen tot vrijstelling hiervan voor een periode van 3 jaar, die één keer verlengd kan worden. Dit zal de mobiliteit van werknemers van grote Franse en internationale bedrijven aanmoedigen.

-          De kaderovereenkomst van ISDA (International Swaps and Derivatives Association) is op dit moment het referentiedocument voor koop en verkoop van producten op de derivatenmarkt. De overeenkomst is voor Europa hoofdzakelijk opgesteld volgens Brits recht. Met het oog op Brexit en in de hoop het financieel centrum Parijs aantrekkelijk te maken, zal de overeenkomst tevens volgens Frans recht opgesteld worden en zullen er binnen het Parijse Tribunal de Commerce en het Cour d’Appel (Hof van Beroep) internationale kamers gecreëerd worden.

De voorwaarden tot erkenning van een  entreprise solidaire d’utilité sociale” (ESUS-solidaire onderneming met maatschappelijk belang) zullen vereenvoudigd en duidelijker verwoord worden, om financiering van deze ondernemingen aan te moedigen.

Deze ondernemingen worden gefinancierd met solidaire spaarrekeningen voor werknemers. Omdat de term  ESUS niet duidelijk omschreven is, wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. Het zal mogelijk worden online een “agrément” aan te vragen met behulp van ondersteunende netwerken, zodat de overheidsdiensten die het “agrément” afgeven sneller en makkelijker tot een beslissing kunnen komen.

Epargne retraite (pensioensspaarrekening) zal één van de aantrekkelijkste en belangrijkste spaarproducten worden, omdat het de toekomst voorbereidt en kan helpen het eigen vermogen van de ondernemingen te verhogen. Op dit moment bestaan er 4 verschillende producten, met complexe regels, hoge kosten, die moeilijk of niet overdraagbaar zijn.

Er zullen nog maar drie producten beschikbaar zijn (een individueel product dat PERP/Madelin zal vervangen en twee collectieve producten) met vereenvoudigde regels betreffende leeftijd, beschikbaarheidstelling, informatie tbv spaarders over hun rechten, financieel beheer. Het zal mogelijk zijn de hele spaarrekening kosteloos over te dragen op een ander product als men het product sinds 5 jaar bezit, en anders met maximum overdrachtskosten van 3% van het totaalbedrag.

Het zal mogelijk zijn de stortingen op de spaarrekening af te trekken van de inkomstenbelasting (met als maximumbedrag 10% van het loon, en de bestaande maximumbedragen)

Er zal meer concurrentie zijn tussen de verzekeraars/banken die deze producten zullen aanbieden, waardoor de kosten lager zullen worden en de overdraagbaarheid eenvoudiger zal worden. Het gebruik van de spaarrekening zal versoepeld worden, het zal mogelijk zijn het gespaarde kapitaal eerder op te nemen onder bepaalde voorwaarden (vrijwillige stortingen, spaarrekeningen voor werknemers) en lijfrente (rente viagère) zal fiscaal aangemoedigd worden.

Doordat dit bij uitstek een spaarregeling is op lange termijn, kan dit product bijdragen aan financiering van ondernemingen door diversificatie van de beleggingsrisico’s en belegging op langere termijn. Het rendement voor de toekomstige gepensioneerden zal hierdoor ook beter zijn.

ICO (Initial Coin Offering) : op dit moment zijn ICO’s risicovol en kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie door de ongereguleerde omgeving en het anonieme karakter van transacties. Hierdoor vallen zij buiten het toezicht van het AMF (autorité des Marchés financiers). Omdat blockchaintechnologie mogelijkheden biedt voor financiële dienstverlening, en het in de toekomst een belangrijke manier zal zijn om fondsen te werven vooral voor innovatieve projecten moet er een duidelijk juridisch kader vastgesteld worden.

Er zal een juridisch kader vastgesteld worden en het AMF (Autorité des Marchés financiers) zal op vrijwillige basis een visa (white paper) afgeven tbv ondernemingen die token uitgeven en die bepaalde criteria respecteren waardoor investeerders beschermd worden. AMF kan verzoeken dat er een rechtspersoon wordt gecreëerd, een mechanisme waardoor beslaglegging op de geworven fondsen mogelijk is, en een voorziening waardoor de identificatie van de klant mogelijk is. Er zal een witte lijst opgesteld worden van ondernemingen die de criteria respecteren, waardoor investeerders die een serieus project met rendement willen financieren een waardevolle maatstaf zullen hebben. 

Het bestuur van de “Caisse des dépôts et consignations” zal gemoderniseerd worden. Het betreft de grootste publieke financiële instelling in Frankrijk. De commissie van toezicht zal overlegbevoegdheden krijgen betreffende de strategische beslissingen van de instelling. Behalve parlementariërs zullen onafhankelijke gekwalificeerde personen en vertegenwoordigers van de werknemers in de commissie geplaatst worden. Controle zal uitgevoerd worden door de ACPR (autorité de controle prudentiel et de résolution)

Er moet ook aan de toekomst en de innovatie gedacht worden. Daartoe zijn/worden onder andere de volgende maatregelen getroffen:

Fonds voor innovatie en industrie: er is januari 2018 een fonds gecreëerd van 10 miljard euro om te investeren in nieuwe technologieën zoals IA, nanoelektriciteit of het opslaan van energie. Dit fonds wordt beheerd door de publieke instelling Bpifrance. Het fonds bestaat gedeeltelijk nog uit aandelen/overheidsparticipaties aan bedrijven die in de toekomst overgedragen zullen worden. Een deel van deze aandelen zal individueel aan Franse burgers aangeboden worden, die graag willen investeren in deze bedrijven. Het gaat om de bedrijven ADP (aeroports de Paris), Française des jeux en ENGIE.

Het jaarlijkse rendement van dit kapitaal (200 à 250 miljoen euro) zal geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën. Frankrijk hoopt hierdoor internationaal competitief te zijn.

 

Bron: https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte