Economische omschakeling in Frankrijk (Gepubliceerd op 02/07/2018)

Wetsvoorstel loi PACTE

In de algemene context waarin de huidige Franse regering de Franse economie een nieuwe impuls probeert te geven, is eerst meer flexibiliteit in het Franse arbeidsrecht aangebracht, waardoor meer soepelheid mogelijk is en de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers is verbeterd.

Daarna zijn fiscale regels aangepast om investeringen aan te moedigen. Een vaste heffing van 30% op inkomsten uit kapitaal is ingevoerd en vennootschapsbelasting zal van de huidige 33% geleidelijk verlaagd worden naar 25 % in 2022.

Ten derde is in het kader van de beroepsopleidingen de bij-,  na- en omscholing hervormd, zodat werknemers makkelijker kunnen overstappen naar een andere functie.

Nu is het voor de Franse minister van Economische Zaken tijd om de Franse bedrijfscultuur en –filosofie aan te pakken.

Frankrijk telt maar 5800 middelgrote bedrijven, terwijl Duitsland er bijvoorbeeld 12500 heeft. Deze middelgrote bedrijven zorgen voor innovatie en drie keer meer nieuwe banen dan kleine bedrijven.

Kleine tot middelgrote bedrijven (PME) hebben op dit moment te kampen met veel administratieve verplichtingen, die met name te maken hebben met drempels inzake personeelsleden.

Het oprichten van een onderneming is ingewikkeld en slechts 39% van de ondernemingen kunnen online opgericht worden.

Er wordt te weinig geëxporteerddoor de kleine en middelgrote bedrijven, insolventieprocedures duren te lang en zijn te kostbaar, waardoor ondernemingen in geval van faillissement moeilijk opnieuw opstarten.

Spaargeld van Franse huishoudens wordt te weinig geïnvesteerd in bedrijven (slechts 11 %) en Franse werknemers delen te weinig in de winst van de onderneming (slechts 16% van de werknemers van klein tot middelgrote bedrijven met meer dan 50 werknemers hebben beschikking tot een spaarregeling voor werknemers).

Er is niet voldoende verband tussen openbare onderzoeksprogramma’s en het oprichten van bedrijven. Hierdoor komt het onderzoek niet ten goede aan het bedrijfsleven.

18 juni jl. heeft deze minister een wetsvoorstel in de ministerraad gepresenteerd: la loi PACTE (actieplan voor groei en transformatie van ondernemingen). Het doel van deze wet is om de groei van ondernemingen te stimuleren en de waarde en winst beter te verdelen.

De wet PACTE heeft drie facetten:

-          Entreprises libérées (meer vrijheid voor ondernemingen)

-          Entreprises mieux financées et plus innovantes (beter gefinancierde en innovatievere ondernemingen)

-          Entreprises plus justes (billijkere ondernemingen)

In dit artikel behandel ik alleen het eerste facet : meer vrijheid voor ondernemingen.

Hieronder in grote lijnen de doelstellingen van dit eerste deel van het wetsvoorstel:

Het oprichten van een bedrijf vereenvoudigen  (horizon 2021) 

·         De geleidelijke vervanging van de 7 aanspreekpunten voor het oprichten van een bedrijf (centres de formation des entreprises) door één online platform dat contact zal verzorgen met de verschillende instellingen

·         Eén register dat alle bedrijven zal registreren (voorheen registre de commerce et des sociétés, répertoire national des métiers, registre des actifs agricoles).

·         De verplichte publicatie van de oprichting van het bedrijf zal mogelijk zijn door onlinepublicatie, de kosten zullen hierdoor worden gedrukt

·         Een « artisan » (ambachtsman) zal geen verplichte stage meer hoeven te volgen voordat hij zijn bedrijfje opstart en hoeft straks geen premie meer af te dragen voor promotie door de overheid.

De groei van de onderneming bevorderen

·         Vereenvoudiging van verplichtingen betreffende drempels waardoor ondernemingen geen nieuwe mensen aannemen ( de drempels zullen beperkt worden tot de drempels van 11, 50, 250 werknemers) en het aantal werknemers zal volgens de regels van de Code de sécurité sociale uitgerekend worden (voorheen moest rekening worden gehouden met 4 verschillende regelgevingen). 5 jaar nadat de drempel overschreden is, is de verplichting pas van kracht, en als de PME onder de drempel komt begint de telling opnieuw: hierdoor is soepelheid gewaarborgd

·         Kamers van koophandel (CCI) zullen anders gaan functioneren, zullen meer contractuelen aannemen en hun diensten individueler afstemmen op de verschillende bedrijven. De grote bedrijven zullen het grootste deel van de premie betalen, kleine bedrijven zullen een forfaitair bedrag van maximum 100€ betalen

·         Export zal aangemoedigd worden door per regio een instantie te creëren die bedrijven hierin zal bijstaan, Bpifrance zal internationale projecten financieren, promotie voor een nieuwe internationale cultuur zal opgezet worden (taalcursussen, cursussen internationale handel)

·         De beschikbare kasmiddelen van kleine tot middelgrote bedrijven zullen verbeteren door de verplichting in te stellen voor de Staat om een aanbetaling van 20% te doen bij openbare aanbestedingen en door geharmoniseerde (EU) elektronische facturering waardoor betaaltermijnen beter gerespecteerd zullen worden

·         De duur van de uitverkoop verkorten (van 6 naar 4 weken)

·         De drempels die bepalen dat er wettelijke controle van jaarrekeningen moet plaatsvinden verhogen en harmoniseren (de Franse drempels zijn op dit moment lager dan de EU voorschriften en verschillen per bedrijfsvorm). Moederbedrijven die dochterbedrijven controleren zijn hiertoe verplicht als de totale EU drempels overschreden worden

·         Een micro-entreprise die minder dan 5000€ omzet maakt per jaar hoeft niet meer verplicht een professionele bankrekening te openen en hoeft geen CFE (cotisation foncière des entreprises) te betalen. De verplichting is pas van kracht nadat deze drempel twee achtereenvolgende jaren overschreden is.

 

Mogelijkheid succesvol te zijn, zelfs in geval van tegenslag

·         Het zekerheidsrecht zal vereenvoudigd en verduidelijkt worden

·         Een vereenvoudigde en verkorte procedure voor gerechtelijke vereffening zal regel worden voor kleine ondernemingen met minder dan 5 werknemers en “procedure de rétablissement professionnel” (het kwijtschelden van schulden) zal aan iedere onderneming die hiervoor in aanmerking komt aangeboden worden (minder dan 5000€ omzet, geen werknemer)

·         Herstructurering ondernemingen (voorstel EU richtlijn herstructureringsstelsels) : er zal een mogelijkheid komen tot categorie overschrijdende cram-down – het plan wordt dan door een administratieve of gerechtelijke instantie bevestigd, zelfs als niet alle categorieën crediteuren ingestemd hebben, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan) 

·         Herstructurerings- en insolventieprocedures zullen efficiënter worden

·         Automatische radiatie uit de registers als de onderneming uit de registers van de ziektekostenverzekering (sécurité sociale) wordt geschrapt

Overdracht van bedrijven

·         Gratis overdracht (Pacte Dutreuil) van ondernemingen zal vereenvoudigd worden met versoepelde verplichtingen om het kapitaal te herstructureren en met vereenvoudigde publicatieverplichtingen

·         Overname van het bedrijf door de werknemers: mogelijkheid een “credit d’impot” te verkrijgen (gelijk aan de vennootschapsbelasting van het afgelopen jaar), voorheen moest het bedrijf overgenomen worden door een minimum aantal werknemers, dit hoeft niet meer, maar de werknemer moet tenminste 2 jaar gewerkt hebben in het bedrijf om het credit d’impot te krijgen

·         Mogelijkheid voor de overdragende partij om de koper een lening aan te bieden

 

 

 

 

Bronnen: https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte