Régime des impatriés (Speciaal fiscaal regime voor expats) - Gepubliceerd op 18/05/2021

Voor sommige kennismigranten, die tijdelijk in Frankrijk komen werken als medewerker in loondienst of bestuurder van een Franse onderneming, bestaat er een interessant fiscaal regime.

Deze medewerkers of bestuurders kunnen direct door de Franse onderneming worden aangenomen of tijdelijk in een Franse vestiging van een Nederlandse onderneming komen werken. Het regime is niet van toepassing op medewerkers of bestuurders die op eigen initiatief naar Frankrijk komen.

Bestuurders moeten om onder dit regime te vallen fiscaal gelijkgesteld zijn aan werknemers in loondienst. Dit geldt bijvoorbeeld voor een directeur général de SAS of SA, président du conseil d’administration, membre du directoire, gérant minoritaire ou égalitaire de SARL…

De voorwaarden waaraan de kennismigrant moet voldoen zijn:

-          De 5 jaren direct voorafgaand aan de indiensttreding geen fiscaal inwoner zijn geweest in Frankrijk *

-          Vanaf de aanvang van de indiensttreding zijn fiscale woonplaats in Frankrijk vestigen**


De werknemers in loondienst die onder dit regime vallen hebben zowel fiscale voordelen voor de inkomstenbelasting uit werk als voor inkomstenbelasting uit vermogen in het buitenland.

De voordelen zijn geldig gedurende de jaren dat men fiscaal inwoner is in Frankrijk tot het 8ste jaar na de indiensttreding.

Voor de inkomstenbelasting uit werk geldt dat de toeslagen die de werknemer ontvangt omdat hij tijdelijk in het buitenland werkt (buitenlandvergoeding) niet belast worden in Frankrijk. Er kan ook geopteerd worden voor een forfaitaire aftrek waarbij deze toeslag verondersteld wordt 30% van het totale netto inkomen te zijn.

Het komt erop neer dat de werknemer belast wordt over een inkomen dat vergelijkbaar is met een inkomen dat een gewone Franse werknemer voor dezelfde functie zou verdienen.

Voor de inkomstenbelasting uit vermogen geldt dat de werknemer belastingvrijstelling geniet over de helft van dit vermogen (dividend en rente, auteursrechten, industriële eigendomsrechten, kapitaalwinsten gerealiseerd bij overdracht van effecten en aandelen).

Er is ook een vrijstelling voor de IFI (impôt sur la fortune) voor de jaren dat de werknemer fiscaal inwoner is in Frankrijk, tot 31 december van het 5de jaar na indiensttreding. De IFI is in deze jaren alleen van toepassing op onroerend goed gelegen in Frankrijk.

Mocht u reeds als impatriate in Frankrijk werken of als het in het verschiet ligt dat u als zodanig in Frankrijk kunt werken, loont het de moeite advies in te winnen bij een fiscalist of bij de personeelsdienst van de onderneming.

 

* zowel op basis van de Franse regels hiertoe als de internationale fiscale overeenkomsten

** in de zin van gezinsleven in Frankrijk, gewone verblijfplaats in Frankrijk, een professionele activiteit uitvoeren in Frankrijk. Het gezin moet dus meekomen naar Frankrijk, met in het jaar van installeren een tolerantie van een paar maanden. Als de persoon in meerdere landen werkt, geldt het land waar hij de meeste effectieve werktijd doorbrengt, als dit criterium geen uitkomst biedt, het land waarin hij de meeste inkomsten geniet van het wereldinkomen.

 

Bronnen: Mémento pratique fiscal 2021 EFL, Bofip.impots.gouv.fr RSA Exonération et régimes territoriaux « impatriés », article 155B CGI