Hieronder een korte samenvatting van mijn interventie op het Webinair van 11 mei 2020 georganiseerd door Anton Noë, beheerder van Nederlanders.fr.

 

Rechtsvormen bedrijven (Gepubliceerd op 17/05/2020)

De entreprise individuelle geeft geen bescherming van het privévermogen, maar kan in een foyer handig zijn als bv de partner een betaalde baan heeft. Als de entreprise individuelle dan eventueel verlies lijdt, kan het verlies afgetrokken worden van de belasting die de partner zou moeten betalen.

Maar er is geen onderscheid tussen privé- en bedrijfsvermogen, de ondernemer is dus totaal aansprakelijk voor alle handelingen en financiën.

Sinds een paar jaar heeft de Franse wetgever wel een gedeeltelijke vorm van bescherming van het privévermogen ingebouwd :

-     De wet beschermt sinds 7 augustus 2015 de privéwoning, deze kan niet in beslag worden genomen door professionele schuldeisers (waarvan de vorderingen opeisbaar zijn na die datum).

-     Het is mogelijk om een « déclaration d’insaisissabilité » op te (laten) stellen (bij de notaris als het onroerend goed betreft) ; waardoor andere privé goederen die niet gebruikt worden voor het bedrijf beschermd worden en schuldeisers deze goederen niet kunnen opeisen.

            -    Als er privé dient meegetekend moet worden ter garantie voor een lening, moet de    bank aangeven om welk gedrag het gaat en welke goederen het betreft.

Een SARL bijvoorbeeld geeft wel bescherming van het privévermogen.

Omdat het bedrijf een zelfstandig rechtspersoon is, is de ondernemer niet aansprakelijk met zijn persoonlijke vermogen (hij riskeert alleen het bedrijfskapitaal te verliezen). De bestuurder is wel persoonlijk aansprakelijk in geval van onbehoorlijk of onverstandig bestuur, of als de bank hem vraagt mee te tekenen als garantie voor een bedrijfslening.

De SARL is in principe volgens artikel 206 CGI onderhevig aan de “impôt sur les sociétés” (IS);

Er is optie mogelijk voor “impôt sur le revenu” (IR) op grond van artikel 239 bis AA (als de SARL een familiebedrijf is) of van artikel 239 bis AB, als de SARL aan bepaalde voorwaarden voldoet (meer dan 50% van de aandeelhouders zijn natuurlijke personen, en 34% hiervan bestuurders, etc).

 

Omzetten onderneming

Het is mogelijk een entreprise individuelle om te zetten in een SARL (bijvoorbeeld de goodwill / het fonds de commerce kan overgedragen worden).

Fiscaal geldt wel dat er een cessation d’entreprise plaatsvindt voor de entreprise individuelle. Er dient een belastingaangifte te worden gedaan, waarbij de nog niet betaalde belasting over de winst en de eventuele meerwaarde van bijvoorbeeld le stock en le fonds de commerce moeten worden gedeclareerd/betaald.

Het is mogelijk, als het fonds de commerce overgedragen wordt, de meerwaarde over 5 jaar uit te spreiden, daarvoor moet geopteerd worden voor artikel 151 octies CGI en eea moet in de acte de cession vermeld worden.

Als het fonds de commerce overgedragen wordt op de SARL (die natuurlijk eerst opgericht moet worden) moet de SARL hierover droits d’enregistrement betalen ( waarde van 0 tot 23000€ = 0%, van 23000 tot 200000= 3%).

 

Mise en sommeil

Het is ook mogelijk om de onderneming op te heffen of op te schorten (mise en sommeil).

Voor de mise en sommeil dient eea bij de greffe van het tribunaal geregistreerd te worden en in Bodacc en eventueel in een Journal Legal gepubliceerd te worden. Dit kan voor een periode van een jaar voor een eenmanszaak en twee jaar voor een rechtspersoon (SARL bv)

Als er dan geen inkomsten zijn, hoeft er geen BTW afgedragen en gedeclareerd te worden en geen inkomstenbelasting te worden betaald (maar wel een declaratie indienen). Voor de sociale lasten; bij securité sociale des indépendants moet het minimumbedrag worden betaald, als de persoon van de sécurité sociale afhangt en geen inkomsten heeft, hoeft niet afgedragen te worden. Zie ook onderstaande link:  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32703

 

Insolventie

Betreffende de insolventieprodures: op dit moment lijken de steunmaatregelen van de overheid een beetje op de beminnelijke schikkingen (mandat ad-hoc en conciliation) met betalingsuitstel van met name URSSAF en belasting, die vaak belangrijke schuldeisers zijn.

Andere procedures zijn de Sauvegarde judiciaire: interessante procedure waarbij na het openingsvonnis de opeisbare schuldvorderingen worden bevroren, de rente niet doorloopt, de schuldeisers geen zekerheden meer kunnen stellen, de schulden geherstructureerd worden, en betaaltermijnen worden ingesteld.

Als de onderneming meer dan 45 dagen in staat van insolventie verkeert (kan met de beschikbare activa de opeisbare passiva niet betalen) is deze verplicht een dépôt de bilan of wel redressement judiciaire aan te vragen bij het tribunaal.

 

Copyright: Anna Gerlach bezit het exclusieve copyright over dit artikel. Gebruik van de inhoud van dit artikel, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.