Ziektekostenverzekering en werken in verschillende lidstaten. (Gepubliceerd op 17/11/2019)

Als je bijvoorbeeld in Frankrijk en in Nederland werkt, kun je maar in één van deze twee landen aangesloten zijn bij een sociaal zekerheidsstelsel en ben je slechts aan de wetgeving van één lidstaat onderworpen.

Dit is geregeld in Europese verordeningen.

Er zijn verschillende situaties denkbaar; detachering of wonen en werken in verschillende lidstaten.


Detachering

Het gaat hier om iemand die bijvoorbeeld in Nederland woont, maar voor minder dan 2 jaar uitgezonden wordt naar Frankrijk, of een ZZP’er die in Nederland een activiteit uitoefent en voor minder dan 2 jaar een activiteit in Frankrijk gaat uitvoeren.

Deze personen blijven onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en aan het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel.

Zij moeten voordat zij naar Frankrijk vertrekken een A1 formulier opvragen bij de SVB om te kunnen laten zien welke wetgeving van toepassing is en bij welk sociaal zekerheidsstelsel zij aangesloten zijn.

(Zie voor detachering ook het artikel op mijn website over detachering).

 

Wonen en werken in verschillende lidstaten

Als iemand gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Frankrijk woont en werkt, bepalen de Europese verordeningen welke wetgeving van toepassing is.

Werkzaamheden in loondienst in twee of meer lidstaten.

Hier is van toepassing de wetgeving van de lidstaat waar je woont, als je daar een substantieel gedeelte* van de werkzaamheden verricht.

Als dit niet het geval is, is dit de wetgeving van de lidstaat waar de zetel van de onderneming of het domicilie van de werkgever waarbij je voornamelijk werkzaam bent zich bevindt.

Werkzaamheden anders dan in loondienst in twee of meerdere lidstaten

Hier is ook de wetgeving van de lidstaat waar je woont van toepassing, als je daar een substantieel gedeelte van de werkzaamheden verricht.

Als dit niet het geval is, is dit de wetgeving van de lidstaat waar zich het centrum van belangen* van de werkzaamheden bevindt.

Werkzaamheden in loondienst en werkzaamheden anders dan in loondienst in twee of meerdere lidstaten

Hier is de wetgeving van toepassing van de lidstaat waar je werkzaamheden in loondienst verricht.

Werkzaamheden als ambtenaar en andere werkzaamheden in twee of meerdere lidstaten

De wetgeving van de lidstaat waaronder de dienst ressorteert waarbij hij werkzaam is, is van toepassing.

Als je in meerdere lidstaten werkzaamheden verricht, stel je het orgaan dat aangewezen is door de bevoegde autoriteit van de woonplaats daarvan in kennis. Dit orgaan zal de toepasselijke wetgeving vaststellen en stelt het orgaan van de andere lidstaat hiervan op de hoogte.

Als je nalaat deze informatie te verstrekken, wordt deze regel op initiatief van het door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van woonplaats aangewezen orgaan toegepast, zodra het, eventueel via een ander betrokken orgaan, in kennis is gesteld van de situatie.

 

**De beoordeling of een substantieel gedeelte van de werkzaamheden in een lidstaat wordt verricht, gebeurt mede op grond van de volgende indicatieve criteria:

a) in geval van een werkzaamheid in loondienst, de arbeidstijd en/of de bezoldiging, en

b) in geval van een werkzaamheid anders dan in loondienst, de omzet, de arbeidstijd, het aantal verleende diensten en/of het inkomen.

 

In het kader van een algemene beoordeling geldt een aandeel van min­der dan 25 % voor de bovengenoemde criteria als indicatie dat een substantieel gedeelte van de werkzaamheden niet in de betrokken lid­staat wordt verricht.

 

De beoordeling van het „centrum van belangen” wordt bepaald aan de hand van alle elementen waaruit zijn beroepswerkzaamheden bestaan, met name de vaste en blijvende plaats van waaruit hij zijn werkzaamheden verricht, de gebruikelijke aard of de duur van de uitgeoefende werk­zaamheden, het aantal verleende diensten, alsmede de intentie van de betrokkene zoals die uit alle omstandigheden blijkt.

                                                                                                            

 Voor de vaststelling van de toepasselijke wetgeving op grond van voorgenoemde criteria, houden de betrokken organen rekening met de ver­wachte situatie in de volgende twaalf kalendermaanden.


Zie ook ..

 

 

Bronnen: VERORDENING (EG) Nr. 883/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, VERORDENING (EG) Nr. 987/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels